Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻYUstanowiony przez  MIB Michał Kruszona określa zasady

związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://filemona.pl


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY1. DEFINICJE


Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą MIB Michał Kruszona i posługujący się numerem Regon: 631161476 oraz numerem NIP: 7791623639, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Działalność prowadzona pod adresem: ul. Brzozowa 10, 62-030 Luboń (adres siedziby oraz korespondencyjny).


Zamawiający : osoba składająca zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą. Zamawiający musi być osobą pełnoletnią.


Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://filemona.pl, za pośrednictwem którego, sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży.


Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywny przycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".


Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów.


Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym w zakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkach sprzedaży.   2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.  Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią ofertę sprzedaży.


2.  W celu dokonania zakupu produktów prezentowanych na stronie internetowej sklepu należy złożyć Zamówienie.


3.  Oprócz wskazania rodzaju i liczby produktów oraz wyboru formy płatności i dostawy, zamówienie musi zawierać dane niezbędne do wykonania wysyłki:  a) nazwiska i imiona  b) numer telefonu  c) adres poczty elektronicznej e-mail  d) adres do wysyłki.


4.  Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą. Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7. Ochrona danych osobowych.


5.  Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danych wprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia.


6.  Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.


7.  Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Zamawiającego. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.


8.  Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę Zamówienia.


9.  Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem zamówienia, płatna jak to określono w rozdziale 3. Warunki płatności.

10.  Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak to określono w rozdziale 4. Warunki dostawy.


11.  Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bez wad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5. Reklamacje.


12.  Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.3. WARUNKI PŁATNOŚCI


1.  Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych produktów oraz koszty ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.


2.  Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatek VAT.


3.  Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności: 

a) za pobraniem 

b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy 

c) przelew bankowy: mBank: 03 1140 2004 0000 3102 4877 7906

d) PayU szybki e-przelew bankowy 

e) Paynow bramka płatnicza mBank

f) karta płatnicza, BLIK


4.  Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne.


5.  Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.


6.  Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.4. WARUNKI DOSTAWY1.  Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty będące przedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te produkty odebrać.


2.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednak nie później niż w ciągu 7 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnego uzgodnienia w tym zakresie.

3.  Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.


4.  Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy: 

a) dostawa na adres odbiorcy 

b) odbiór osobisty u sprzedawcy 

c) odbiór w placówce Poczty Polskiej 

d) odbiór w paczkomacie


6.  Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne oraz o jej kosztach.


7.  Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.5. REKLAMACJE1.  Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).


2.  W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lub skorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.


3.  Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.


4.  Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jej otrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.


5.  Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY1.  Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.


2.  Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjny Sprzedawcy przed jego upływem.


3.  Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


4.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.


5.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


6.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7.  Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8.  Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


9.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przez Konsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.


10.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


11.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte podostarczeniu; 

e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH1.  Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.


2.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.


3.  Udostępnienie danych osobowych przez Zamawiającego ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do złożenia Zamówienia i realizacji Umowy sprzedaży, a ich przetwarzania następuje w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży, 

4. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł ze Sprzedawcą. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Sprzedawcę na podstawie zgody Klienta będą przechowywane przez Sprzedawcę przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.


5.  Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług przewozowych, dostawca usług księgowych. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.


6.  Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe: 

a) nazwiska i imiona 

b) numer telefonu 

c) adres poczty elektronicznej e-mail 

d) adres do wysyłki

7. Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

    prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

    prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

    prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta,

    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta ze względu na szczególną sytuację Klienta - w przypadkach, kiedy Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy,

    prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta, tj. prawo otrzymania od Sprzedawcy danych osobowych Klienta, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Sprzedawca przesłał te dane Klienta do innego administratora. Jednakże Sprzedawca zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Klientowi tylko co do tych danych, które Sprzedawca przetwarza na podstawie umowy z Klientem lub na podstawie zgody Klienta,

    Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres mail: filemona.sklep@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: ul.Brzozowa 10, 62-030 Luboń.

Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu rozwijania i optymalizacji oferty sklepu oraz w celach statystycznych i reklamowych ruch klientów na stronach sklepu jest monitorowany. Zapisywane są w tym celu dane w postaci m.in. plików cookies (ciasteczek), które nie służą do przetwarzania danych osobowych. Są to np. informacje o używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, odwiedzanych stronach w sklepie, wybieranych produktach, stronach z których klient trafia do sklepu itp. Dane te są anonimowe i wykorzystywane są przez Google Analytics (statystyki). Również system Google DoubleClick wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celu wyświetlania reklam dobieranych na podstawie zainteresowań. W każdej chwili możesz zrezygnować z tego pliku cookie Google na stronie Menedżera preferencji reklam. Możesz również zrezygnować z Google Analytics instalując blokujący go dodatek do przeglądarki. Klient może również całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania cookies w ustawieniach swojej przeglądarki jednak korzystanie z naszego sklepu z wyłączonymi cookies będzie technicznie ograniczone.


8.  Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


1.  W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy za pomocą wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Konsumenta podany przez niego w Zamówieniu.
2.  Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacje o: 

a) głównych cechach świadczenia; 

b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany; 

c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą; 

d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje; 

e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport; 

f) sposobie i terminie zapłaty; 

g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 

h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzór formularza odstąpienia od umowy; 

i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą; 

j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy; 

k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad; 

l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; 

m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał oraz sposobie zapoznania się z nim; 

o) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony; 

p) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.


3.  W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.: 

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży, 

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą, 

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

d) złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


4.  Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.


KONIEC OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

 
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


§ 1  Postanowienia ogólne


1.  Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca MIB Michał Kruszona ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności: 

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; 

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną; 

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 

d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną; 

e) ochronę danych osobowych; 

f) ochronę praw własności intelektualnej; 

g) odpowiedzialność stron.

§ 2  Definicje


1.  Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie: 

a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą MIB Michał Kruszona i posługujący się numerem Regon: 631161476 oraz numerem NIP: 7791623639, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Brzozowa 10, 62-030 Luboń i adresem korespondencyjnym ul. Brzozowa 10, 62-030 Luboń; 

b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisu udostępnionego przez Usługodawcę; 

c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://filemona.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami; 

d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;


§ 3  Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1.  Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a w szczególności są to następujące Usługi: 

a) usługi informacyjne, 

b) usługi komunikacyjne,  

c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.


2.  Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.


3.  Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.


4.  Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka oraz formularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji w Serwisie.


§ 4  Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1.  Wymagania techniczne korzystania z serwisu:  a) połączenie z siecią Internet,  b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.


2.  Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.


3.  Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługi wymaga podania określonych danych osobowych.


4.  Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.


§ 5  Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną


1.  Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
2.  Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.
§ 6  Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1.  Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
2.  Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.
3.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:  a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);  b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4.  Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
5.  O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.


KONIEC REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES1.  Definicje: 

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą MIB Michał Kruszona i posługujący się numerem Regon: 631161476 oraz numerem NIP: 7791623639, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Brzozowa 10, 62-030 Luboń i adresem korespondencyjnym ul. Brzozowa 10, 62-030 Luboń, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, 

b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://filemona.pl, 

c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)


2.  Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposób przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:  a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji, 

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.


3.  Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.


4.  Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.


5.  Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.


6.  Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.


7.  Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:  - publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,  - nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,  - czas nadejścia zapytania,  - kod żądania http,  - kod odpowiedzi http, - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,  - informacje o przeglądarce użytkownika,  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP


8.  Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.